นโยบายความเป็นส่วนตัว สำหรับการใช้งาน เว็บแอพพลิเคชั่นนี้ (“นโยบาย”) บอกให้ท่านทราบถึงวิธีที่ ร้านค้าหรือแบรนด์ หรือบริษัทพันธมิตร บริษัทในเครือ รวมทั้งบริษัทผู้พัฒนาระบบ (บริษัท แอดโวคาโด ไทย จำกัด) (รวมเรียกว่า “บริษัทฯ”,“เรา”) เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (“ผู้ใช้งาน”,”ท่าน”) ผ่านการใช้งาน เว็บแอพพลิเคชั่นนี้ บนเว็บไซต์ หรือโทรศัพท์มือถือทั้งในระบบ Android และ iOS (“ระบบ”)

ซึ่งบริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยการเก็บข้อมูลนั้นมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น ดังนั้นการที่ท่านเข้าไปใช้งานและใช้บริการบนระบบดังกล่าวนั้น หมายความว่าท่านได้ยินยอมให้บริษัทฯ ใช้ข้อมูลของท่านซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวิธีการที่กล่าวไว้ในนโยบายฉบับนี้ และท่านอนุญาตให้บริษัทฯจัดการข้อมูลของท่านในลักษณะและเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายนี้ ดังนี้

1. ขอบเขตนโยบายและความยินยอม

ท่านได้อ่านโดยละเอียดและเข้าใจว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้บังคับและการใช้งาน หรือบริการต่างๆ การที่ท่านเข้าถึงบน เว็บแอพพลิเคชั่น เป็นการถือว่าท่านอนุญาตและตกลงให้ความยินยอมต่อบริษัทฯในการรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และนโยบายอื่นๆของบริษัทฯเพื่อการปรับปรุงหรือพัฒนาการให้บริการต่างๆและการอื่นๆตามที่บริษัทฯเห็นสมควร

2. ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ

บริษัทฯรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้จากท่านซึ่งได้มอบให้แก่บริษัทฯบนพื้นฐานความสมัครใจของท่านทุกประการ

2.1 ข้อมูลสมาชิก : การสมัครสมาชิกผ่าน เว็บแอพพลิเคชั่น https://advocado.app ของบริษัท โดยการกรอกข้อมูล ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด อีเมล รูปโปรไฟล์ บัญชีเฟซบุ๊ก บัญชีไลน์ หรือข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง

2.2 ข้อมูลประวัติธุรกรรม หรือแลกรางวัล: ท่านยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลธุรกรรมการใช้จ่าย แลกรางวัลของท่าน เพื่อการให้บริการสิทธิพิเศษและนำเสนอโปรโมชั่นต่างๆแก่ท่านได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

2.3 ข้อมูลสถานะผู้ใช้งานและประวัติการใช้งาน : ท่านยินยอมให้บริษัทฯ ตรวจสอบและใช้งานข้อมูลสถานะผู้ใช้งานปัจจุบันของท่าน เช่น ข้อมูลสมาชิก สถานะสมาชิก วันเวลาการใช้งานระบบ การตั้งค่าภาษา เวอร์ชั่นของระบบ กิจกรรมการใช้งานซึ่งรวมไปถึงประวัติธุรกรรมการได้รับรางวัล การใช้จ่าย การแลกรางวัลของทุกแคมเปญในระบบ เพื่อให้บริษัทฯสามารถทำการวิเคราะห์ข้อมูลในอนาคตต่อไปได้

2.4 ข้อมูลจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ : บริษัทฯ อาจรวบรวมข้อมูลจากอุปกรณ์สื่อสารของผู้ใช้งานและที่มีการรถูกบันทีกไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทฯโดยอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึงไอพีแอดเดรส คุณสมบัติของซอร์ฟแวร์และฮาร์ดแวร์ ข้อมูลปฏิบัติการ หมายเลขประจำเครื่อง ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ พิกัดที่ตั้งอุปกรณ์ เป็นต้น

3. การใช้ข้อมูล

บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลที่บริษัทฯเก็บรวบรวมและควบคุมไว้เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

3.1 เพื่อประโยชน์ในการยืนยัน หรือระบุตัวตนของท่านในการเข้าร่วมกิจกรรมรับสิทธิพิเศษจากธุรกิจ / บริษัทพันธมิตรที่ใช้ระบบสมาชิกของแอดโวคาโด และดูแลกิจกรรมการใช้งานรายบุคคล เช่น การเลือกดูข้อมูลส่วนบุคคล ประวัติธุรกรรมการใช้จ่าย รับรางวัล และแลกรางวัล เพื่อดำเนินการให้ของรางวัลให้ท่านได้อย่างถูกต้อง และบริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตราบเท่าที่จำเป็นต่อการประมวลผลในการปฏิบัติภารกิจขององค์กรให้แล้วเสร็จ และบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ

3.2 เพื่อจัดทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย การตลาดเกี่ยวกับสินค้า และการให้บริการต่าง ๆ ของบริษัท/บริษัทพันธมิตร รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรม โปรโมชั่น สินค้า และบริการ ตลอดจนให้คำแนะนำที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดและตอบสนองความต้องการของท่าน

3.3 เพื่อการศึกษา วิจัย จัดทำสถิติ พัฒนา ออกแบบและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการให้บริการของบริษัทอื่นๆในอนาคตเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน

3.4 เพื่อประโยชน์ในการสื่อสาร และการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัท/บริษัทพันธมิตร ที่เผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ

3.5 เพื่อบังคับใช้นโยบายการใช้งาน ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯรวมถึงการตรวจสอบ การละเมิดที่อาจ เกิดขึ้น เพื่อตรวจจับ ป้องกันมิจฉาชีพ หรือการใช้งานในทางที่ผิด ซึ่งเป็นอันตรายต่อสิทธิ ทรัพย์สิน ความปลอดภัยของท่านและบริษัทฯ

4. การควบคุมโดยผู้ใช้งาน

4.1 การเข้าถึง การแก้ไข การสั่งซื้อ การแลกรางวัล หรือการกระทำใดๆในระบบ ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกัน การเข้าถึงและรักษาข้อมูลในบัญชีสมาชิกให้ท่านเข้าถึงได้เพียงผู้เดียวเท่านั้น การกระทำใดๆในนามผู้ใช้งาน บริษัทฯถือว่าเป็นการกระทำที่ถูกต้องโดยสุจริต ที่จะปฏิเสธการกระทำที่เกิดขึ้นไม่ได้ เว้นเสียจะเป็นการกระทำที่ผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากระบบเอง ทางบริษัทฯจะทำการตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามสมควร

4.2 ท่านมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมของท่านในเวลาใดก็ได้ สำหรับวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยการแจ้งความประสงค์ได้ผ่านช่องทางไลน์ของบริษัท https://bit.ly/3LVx3jK หรือส่งอีเมล์ยื่นคำร้องเพิกถอนความยินยอมได้ที่ [email protected]

4.3 ผู้ใช้งานรับทราบว่า ถึงแม้บริษัทฯจะมีมาตราการในการจัดเก็บข้อมูลของท่านอย่างมั่นคงปลอดภัย แต่อาจเกิดกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลเสียหาย หรือสูญหาย ซึ่งอาจเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือจากสาเหตุใดๆซึ่งรวมถึงการจารกรรมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งบริษัทฯขอสงวนสิทธิโดยไม่ต้อง รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายดังกล่าว หรือต่อความเสียหายสืบเนื่องใดๆ ทั้งสิ้น

5. อุปกรณ์พกพา

ด้วยความยินยอมของท่าน เราอาจมีการส่งข้อความแจ้งเตือนถึงข้อมูลโปรโมชั่น ส่วนลด แคมเปญพิเศษ การได้รับของรางวัล ข้อมูลสิทธิประโยชน์ที่ท่านได้รับ หรือข้อมูลอื่นๆที่อาจมีในอนาคตได้ ซึ่งการแจ้งเตือนถือเป็นส่วนหนึ่งของการใช้งานระบบ กรุณาอ่านข้อมูลการใช้งานอุปกรณ์พกพาของท่าน เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนแปลงตั้งค่า หรือเปิดรับ (หรือปิดรับ) การแจ้งเตือน (ซึ่งรวม Software Development Kit(“SDK”)และ ข้อมูล Push Taken) ระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์ที่แตกต่างกันอาจมีการตั้งค่าเริ่มต้นที่ต่างกัน ดังนั้นกรุณาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการตั้งค่าดังกล่าว

6. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ประกาศฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย และศาลไทยมีเขตอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทที่เกิดขึ้น และปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)

7. ติดต่อบริษัท

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาการใช้งาน และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาติดต่อที่

บริษัท แอดโวคาโด ไทย จำกัด อาคารนคราทาวเวอร์ เลขที่ 805 โซน เอ ชั้น 1 ถนน ศรีนครินทร์ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพ 10250 โทร: 02-117-4772 อีเมล: [email protected]

© 2021 Advocado. All rights reserved.